Styrelse

Styrelsen 2024

Bygdegårdsföreningen Nyby Kapell – Nyby bygdegård

Org nr: 802444-4047

Ordförande

 • Lennart Larsson   tel 073-181 87 72

Sekreterare

 • Inga Botting  tel 070-205 20 70

Kassör

 • Annelie Bergström tel 070-713 4685

Ledamöter

 • Magnus Schubert
 • Sean Holmes
 • Annette Lindblom
 • Kieran Madden

Ersättare

 • Lasse Landberg
 • Monica Westerberg

 

STADGAR FÖR
BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN NYBY KAPELL

§ 1.
NAMN

Föreningens namn är Bygdegårdsföreningen Nyby kapell
§ 2.
ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna om mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.
§ 3.
HEMVIST

Föreningen skall ha sin hemvist i Norrtälje kommun, Stockholms län.
§ 4.
INTRÄDE

Medlemskap i förening kan erhållas av förening eller enskild person som vill främja föreningens verksamhet och syfte.
§ 5.
AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP

Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6.
UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.
Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets prövning.
§ 7.
ORGAN

Föreningens organ

 1. Årsmöte
 2. Styrelse
 3. Revisorer
  § 8.
  ÅRSMÖTE

  Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 mars.
  Vid årsmötet har varje medlem en röst.
  Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering
  vid personval skall ske med slutna sedlar.
  Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.
  § 9.
  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 4. Val av årsmötesordförande och sekreterare
 5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Godkännande av kallelse
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om
  A) antal ledamöter i styrelsen och antal ersättare
  B) mandatperiod
  C) ev. ersättning till styrelse m.fl.
 14. Val av ordförande i föreningen
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
 16. Val av revisorer och ersättare
 17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 18. Val av ombud till övriga föreningar
 19. Val av valberedning
 20. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 21. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till
  styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 22. Vid årsmötet väckta frågor
 23. Betalning av arrendeavgift
  Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks- och distriktsorganisationen.
  § 10.
  Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när
  minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
  På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.
  § 11.
  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

  Kallelse till årsmöte skall ske genom personlig kallelse via brev eller e-post senast 14 dagar före stämman.
  § 12.
  STYRELSE

  Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.
  Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.
  § 13.
  Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av
  styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.
  § 14.
  Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet
  ledamöter.
  Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.
  § 15.
  Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
  Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.
  Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.
§ 16.
TECKNINGSRÄTT

Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.
§ 17.
RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina
redovisningshandlingar till revisorerna.
§ 18.
REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.
För revisorerna skall utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.
§ 19.
ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändringar av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall för att vara gällande på det senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 20.
UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.
§ 21.
MARKARRENDE

En arrendeavgift på 10 kr skall årligen erläggas till ägaren av fastigheten Norra Råda 2:42 för att föreningen får disponera mark för infiltration, tankar för svartvatten, borrhål för vatten, parkering m.m. inom markerad yta och enligt gällande arrendeavtal.

Ovanstående stadgar har antagits den 8 november 2008.
En ändring i § 21 till ovanstående formulering har enhälligt antagits av årsmötet 25 februari 2011.
För att enligt stadgarna gälla har ovanstående också enhälligt bifallits vid ett extra årsmöte den 30 mars 2012.

2012-03-31/LL